Obchodní podmínky

Obchodní společnosti
freelance.cz s.r.o
se sídlem Trnitá 491/3, Trnitá, 602 00 Brno
identifikační číslo: 08090165
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111347
pro poskytování služby on-line nástrojů profilového systému na internetové adrese https://www.freelance.cz/

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) obchodní společnosti freelance.cz s.r.o, se sídlem Trnitá 491/3, Trnitá, 602 00 Brno, identifikační číslo: 08090165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111347 upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s poskytováním služby Poskytovatele, která spočívá v sadě on-line nástrojů a prostředků k založení a zveřejnění profesních profilů nebo profilů obchodních společností a interní komunikace mezi Uživateli na webovém serveru https://www.freelance.cz (dále jen „Služba“).
 2. Poskytovatelem Služby je strana Smlouvy společnost freelance.cz s.r.o., IČ: 08090165, Trnitá 491/3, Trnitá, 602 00 Brno, která se zavazuje umožnit Uživateli zdarma nebo za úplatu (dále jen „Poskytovatel“) užívání on-line nástrojů a prostředků k založení a zveřejnění profesních profilů nebo profilů a nabídek obchodních společností a to za podmínek sjednaných v těchto Podmínkách.
 3. Uživatelem Služby je každá fyzická nebo právnická osoba vystupují na straně Uživatele, která v souladu s těmito Smluvními podmínkami provedla registraci, která prostřednictvím uživatelského účtu provádí přihlášení do systému. Uživatelem může být pouze osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům.
 4. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená s Poskytovatelem 1. vyplněním a odesláním registračního formuláře na stránkách Poskytovatele, na základě které je Uživateli umožněno užívání on-line nástrojů a prostředků k založení a zveřejnění profesních profilů nebo profilů obchodních společností.
 5. Služba bude zprovozněna na základě registrace provedené uživatelem na stránkách https://www.freelance.cz. Uživatelský účet vzniká úspěšnou registrací a obsahuje parametry užívání služby (např. uživatelské jméno, zvolenou emailovou adresu, nastavení Služby apod.).
 6. Obsah Služby představuje souhrn Obsahu Poskytovatele a souhrn Obsahu uživatele:
 7. Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služby, která vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah).
 8. Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) zasílané Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby jako texty, obrázky, videa apod., může se jednat i o díla třetích osob, Uživatel však odpovídá za dodržení práv třetích osob (zejména autorských) ke zveřejňovaným či používaným materiálům, informacím a dílům třetích osob.

II. Registrace Uživatele

 1. Podmínkou pro využívání Služby je provedení registrace ze strany Uživatele.
 2. Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na webovém serveru https://www.freelance.cz, potvrzením Uživatele o tom, že se seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů, případně souhlasí se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a odesláním registračního formuláře. Potvrzení o seznámení se Obchodními podmínkami a se Zásadami ochrany osobních údajů, případně souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely Uživatel vyjadřuje v registračním formuláři zaškrtnutím políčka „Souhlasím“, dále pak potvrzením.
 3. Proces registrace probíhá nejprve zadáním emailové adresy a hesla pro registraci do registračního formuláře. Na emailovou adresu je Uživateli doručen aktivační email s linkem, který ho odkáže na vyplnění požadovaných údajů do profilu. V případě, že Uživatel nevyplní požadované údaje do profilu, nelze dále pokračovat v registraci.
 4. Uživatel má povinnost v registračním formuláři vyplnit správné a úplné povinné osobní údaje o své osobě, které jsou označeny hvězdičkou. Tyto údaje má Uživatel povinnost aktualizovat dle platného stavu. Uživatel má právo údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat. V případě, že Uživatel neaktivuje účet přes aktivační email, pak je jeho účet po 3 dnech zrušen.
 5. Odesláním registračního formuláře a doručením potvrzení o registraci ze strany Poskytovatele Uživateli na emailovou adresu zadanou Uživatelem v registračním formuláři je zřízen uživatelský účet, to je také datum zahájení poskytování služby a tímto dnem je také uzavřena smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem na poskytnutí Služby.
 6. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytování Služby změnit rozsah povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli v případě, že toto bude vyžadováno v souvislosti za účelem udělení licence na využívání Služby nebo ze zákonných důvodů. Bez poskytnutí těchto dalších dodatečných údajů potom nemůže být Služba využívána.

III. Podmínky poskytování Služby

Poskytovatel poskytuje Uživateli Službu za níže uvedených podmínek:

 1. Poskytovatel uděluje Uživateli přístup ke Službě, Obsahu Poskytovatele, software a jiným autorským dílům Poskytovatele. Přístup je udělen pouze v rozsahu sloužícím k řádnému a obvyklému užití Služby, a to s omezeními dle čl. III. odst. 2. těchto Podmínek.
 2. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Předmětu licence, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Podmínkám nebo právním předpisům. Uživatel nesmí Službu využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem.
 3. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.
 4. Poskytovatel je povinen zabezpečit technické prostředí s odpovídajícími technickými parametry, které budou umožňovat bezproblémový chod Služby.
 5. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz serveru, jenž je nezbytný k používání Služby.
 6. Poskytovatel se zavazuje zálohovat veškerý Obsah uživatele jednou denně.
 7. Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu serveru, které jsou technického charakteru, je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění Služby a o výpadku serveru informovat emailem uživatele, to však pouze v případě, že výpadek bude delší než 3 hod.
 8. Uživatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit Službu z důvodu plánovaných odstávek serveru kvůli údržbě tohoto serveru a to tak, že odstávka serveru z důvodu jeho údržby
  1. bude provedena vždy v nočních hodinách, tedy v době od 22,00 do 05,00 hodin, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody,
  2. odstávka serveru Poskytovatele z důvodu údržby serveru bude vždy předem zveřejněna na serveru Poskytovatele nebo předem oznámena uživateli emailem
  3. odstávka serveru Poskytovatele z důvodu údržby tohoto serveru bude maximálně jednou za kalendářní měsíc a nebude trvat déle jak 5 hodin, pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody
  4. při překročení časů a lhůt ze strany Poskytovatele, uvedených v čl. III. odst. 8 platí pro Poskytovatele sankční podmínky, uvedené v čl. VII těchto Podmínek.

IV. Práva a povinnosti

 1. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že:
  1. je plně způsobilý k právním úkonům,
  2. veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  3. nebude používat Službu v rozporu s právními předpisy České republiky a právními předpisy vydanými jinými státy, než je Česká republika,
  4. se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s podmínkami této smlouvy, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  5. si je vědom skutečnosti, že v důsledku omezení nebo přerušení Služby dle podmínek čl. III. odst. 8 může ztratit dočasně přístup k obsahu Služby, a to jak Obsahu Poskytovatele, tak i Obsahu Uživatele.
 2. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek zavazuje, že:
  1. neprovede registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů České republiky a právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
  2. nebude používat Službu, pokud by jejím použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
  3. bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena,
  4. pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem poskytovatelem,
  5. zajistí důvěrnost a nezneužije veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,
  6. pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí poskytovateli,
  7. nebude se v souvislosti s užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
  8. nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě),
 3. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, těmito Podmínkami, s oprávněnými zájmy Poskytovatele a s obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.
 4. Uživatel je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.
 5. Uživatel zejména není oprávněn:
  1. a) užívat Službu v rozporu s těmito Podmínkami
  2. b) užívat Službu způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele,
  3. c) získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů Služby i služeb a produktů třetích osob,
  4. d) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby,
  5. e) porušovat práva Poskytovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech,
  6. f) pokusit se jednat kterýmkoli protiprávním nebo zde zakázaným způsobem.
 6. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4, 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen ZNSIS ) zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele.
 7. Uživatel bere na vědomí, že při porušení povinností v bodě 5.písm a) - f) tohoto článku, má Poskytovatel právo zablokovat placený i neplacený účet Uživatele.

V. Cena Služby a platební podmínky

 1. Základní účet Uživatele je zdarma, přičemž Uživatel si může zvolit některou z rozšířených a zpoplatněných služeb Poskytovatele vztahujících se k účtu Uživatele.
 2. Cena za užívání zpoplatněné Služby a podmínky jejího placení jsou stanoveny dle aktuálního platného ceníku umístěného na webových stránkách https://www.freelance.cz (pro freelancery zde, pro společnosti zde).
 3. Poskytovatel informuje Uživatele o změně ceny služby, pokud se ho tato týká. Cena služby se odvíjí od druhu zvolené Služby, přičemž v případě stanovení ceny se jedná vždy jen o zpoplatněné služby.
 4. Cenu za služby může Uživatel uhradit Poskytovateli následujícím způsobem:
  • bankovním převodem na účet uvedený ve vystavené faktuře Poskytovatelem
  • online platební kartou
 5. Cena za službu je splatná na základě faktury vystavené vždy prvním dnem účtovacího období se splatností 7 dnů ode dne vystavení. Faktura je v den vystavení zaslána emailem uživateli a považuje se za doručenou následujícím dnem. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost prodlužuje o počet dnů prodlení.
 6. Při způsobu platební metody online platby kartou, lze zvolit funkci automatického předplatného členského účtu Uživatele (dále jen „členství“). Automatická obnova členství je zajištěna na minimální dobu užívání rezervovaného Uživatelem, maximálně však na dobu jednoho roku. Uživatel bere na vědomí, že automatické prodloužení členství je třeba včas zrušit, jinak se členství automaticky prodlužuje na stejnou dobu trvání, na kterou bylo zřízeno. Členství lze ukončit s výpovědní lhůtou 7 dní, před koncem minimálního smluvního období.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel Společnost freelance.cz s.r.o, je správce osobních údajů Uživatele; zpracovatel osobních údajů (potenciálních) zákazníků Uživatele na základě uzavření Smlouvy včetně těchto Podmínek. Jako správce osobních údajů shromažďuje, zpracovává a používá údaje uživatelů v rámci platných zákonů o ochraně dat.
 2. Dle podmínek ochrany a zásad zpracování osobních údajů (klikněte zde)

VII. Slevy z ceny a smluvní pokuty, podmínky odstoupení od smlouvy

 1. V případě, že Uživatel poruší povinnosti stanovené zákonem nebo touto smlouvou nebo neuhradí řádně a včas cenu za Službu má Poskytovatel právo omezit užívání Služby. Opětovně zprovoznění Služby po nápravě vadného stavu je zpoplatněno dle ceníku poskytovatele.
 2. Mimo výše uvedeného má Poskytovatel v případě, že Uživatel poruší povinnosti stanovené zákonem nebo těmito Podmínkami nebo neuhradí řádně a včas cenu za Službu nebo se prohlášení Uživatele dle čl. IV. odst. 1. a odst. 2. ukáže jako nepravdivé, má právo bez dalšího okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování Služby. Uživateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení zaplacené ceny za využívání Služby. Volba práva dle odst. 1 tohoto článku nevylučuje následně odstoupení od smlouvy.
 3. Poskytovatel zaručuje základní parametry a dostupnost služby tzv. SLA (service level agreement) a to 98% v příslušném zúčtovacím období. Do výpočtu SLA se nezahrnuje údržba dle čl. III. této smlouvy.
 4. Pokud dostupnost služby poklesne pod dostupnost garantovanou (SLA) má Uživatel nárok na náhradu. Náhrada bude poskytnuta jen tehdy, pokud nárok na náhradu Uživatel uplatní formou reklamace.
 5. Reklamace musí mít písemnou formu a musí být podána nejpozději do dvou dnů po opětovném zprovoznění Služby. Později podaná reklamace bude odmítnuta a Uživatel ztrácí nároky na jakoukoliv náhradu.
 6. Reklamace musí být označena jako reklamace a musí obsahovat identifikaci uživatele, identifikaci Služby, popis důvodu reklamace a veškeré důležité skutečnosti, doba vzniku nebo doba zjištění důvodu reklamace, doba opětovného zprovoznění Služby a jméno kontaktní osoby.
 7. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího přijetí. Je-li reklamace oprávněná, má Uživatel právo na náhradu.
 8. Podání Reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou Službu.
 9. Náhrada se stanoví jako dvojnásobek alikvótní části ceny za Službu, která z důvodu její nedostupnosti nemohla být využita.
 10. V případě jakéhokoliv porušení povinnosti sjednaných v čl. VII. těchto Podmínek má oprávněná strana vůči povinné straně (ta, která porušila svoji povinnost) nárok na smluvní pokutu ve výši jedné měsíční platby, kterou Uživatel hradí Poskytovateli za používání Služby. Jestliže je závazek Uživatele hradit platby za používání Služby v jiných než měsíčních intervalech, vypočítá se výše Smluvní pokuty jako částka roční platby za poskytování Služby.

VIII. Zánik smluvního vztahu

 1. Uzavřená smlouva na poskytnutí Služby se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Poskytovatel i Uživatel mají právo jednostranně vypovědět Službu bez udání důvodů s dvouměsíční výpovědní lhůtou, jež počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi.
 3. V případě ukončení smluvního vztahu před skončením doby, na kterou byla Služba předplacena, má Uživatel právo na vrácení předplacené ceny za nevyužité období Služby, jestliže Službu využil alespoň prvních 30 kalendářních dnů.
 4. Uživatel má právo do 14 dnů ode dne registrace odstoupit od smlouvy o poskytnutí Služby. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a zasláno na adresu sídla Poskytovatele nebo na elektronickou adresu Poskytovatele fakturace@freelance.cz. Uživateli je v takovém případě vrácena plná cena za využívání služby.
 5. V případě ukončení smluvního vztahu má Poskytovatel povinnost odstranit veškerý Obsah Uživatele a jeho archivovaná data tak, aby je nebylo možné žádným způsobem obnovit a použít či zneužít Poskytovatelem či jinou třetí osobou.
 6. Poskytovatel má právo smlouvu vypovědět k datu doručení výpovědi v případě, že bez své viny ztratil způsobilost k poskytování Služby, tj. například změnou právních předpisů apod. Zaplacená a nevyužitá cena za Službu bude vrácena Uživateli.
 7. Výpověď může být zaslána buď poštou, osobně, elektronicky prostřednictvím emailu nebo jiným podobným způsobem s podpisem oprávněného zástupce Uživatele.

IX. Vyloučení odpovědnosti

 1. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby, Obsahu Poskytovatele a v případě porušení povinností ze strany Uživatele, zejména pokud se jedná o ochranu hesla a přístupových údajů k Uživatelskému účtu, a dále při poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při registraci.
 2. Poskytovatel dále Uživateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s nedoručením emailu či doručením poškozeného či neúplného emailu.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být uskutečňována buď písemně či emailem. Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele. Při použití některého se shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.
 2. Účinnost změn Obchodních podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Obchodních podmínek, nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Obchodních podmínek. Pokud Uživatel se změnami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Obchodních podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání Služby přede dnem účinnosti těchto Podmínek a nadále na základě původní registrace užívá Službu, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Podmínek a má za to, že provedl registraci ve smyslu čl. II. těchto Podmínek.
 3. Volba práva. Veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti s poskytováním Služby se řídí právním řádem České republiky.
 4. Prorogační doložka. Veškeré spory mezi Uživatelem a Poskytovatelem vzniklé v souvislosti s poskytováním Služby na základě těchto Podmínek budou s konečnou platností řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky s místní příslušností v Brně.
 5. Pro vyloučení pochybností a zajištění právní jistoty se smluvní strany dohodly, že na doručování písemné korespondence adresované druhé smluvní straně doporučenou poštou se užije fikce doručení tak, že jakákoliv listovní zásilka odeslaná druhé smluvní straně formou doporučené zásilky prostřednictvím České pošty, s.p., se považuje za doručenou třetím pracovním dnem ode dne jejího odeslání, nedojde-li k faktickému doručení Českou poštou, s.p. nebo osobním předáním dříve.
 6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012Sb, občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, česká verze je rozhodující i v případě, že bude vyhotoven překlad těchto smluvních podmínek do jiného jazyka.
 8. Účinnost. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem 25.05. 2018.